Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Verandervermogen en de door Verandervermogen geaccepteerde opdrachten en de uitvoering daarvan, zoals nader overeen te komen in een door partijen geldende overeenkomst, waarvan deze voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel uitmaken. Algemene voorwaarden of voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever en/of wederpartij zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door Verandervermogen zijn aanvaard.

Artikel 2: Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

 • Verandervermogen: Verandervermogen B.V.
 • Opdracht: de in het kader van een Overeenkomst door Verandervermogen te verrichten werkzaamheden;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Verandervermogen;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die aan Verandervermogen een opdracht heeft gegeven;
 • Vergoeding: het totaal van de door de Opdrachtgever en Verandervermogen in de Overeenkomst overeengekomen vergoedingen voor de Opdracht, waaronder in ieder geval begrepen de dagvergoedingen en onkostenvergoedingen;
 • Adviseur: Trainer, Coach, Manager, Adviseur

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes, mits niet anders vermeld in de betreffende aanbieding of offerte, zijn gedurende veertien (14) dagen na datum van de aanbieding of offerte geldig, doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Indien binnen deze veertien (14) dagen – of de anderszins overeengekomen periode – de aanbieding of offerte niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Verandervermogen zich het recht voor de aangeboden capaciteit elders in te zetten. In de aanbieding of offerte wordt een zo goed mogelijk beeld gegeven van de uit te voeren werkzaamheden. De aanbieding en offerte zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding of offerte door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de Opdrachtgever wordt aanvaard, behoudt Verandervermogen zich het recht het aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 4: Overeenkomst en opdrachtbevestiging

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door Verandervermogen en de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Verandervermogen retour is ontvangen. Indien een mondelinge aanvaarding door Verandervermogen wordt ontvangen, zal door Verandervermogen een bevestiging aan de Opdrachtgever worden gestuurd, waarbij de inhoud van die bevestiging voor partijen bindend is. Latere schriftelijk vastgelegde nadere overeenkomsten in het kader van de Opdracht worden geacht onderdeel uit te maken van de hiervoor genoemde Overeenkomst. Een Overeenkomst en de uitvoering van de opdracht vindt altijd plaats op basis van een inspanningsverplichting.

Artikel 5: Informatie

De opdrachtgever en Verandervermogen zorgen ervoor dat bij de totstandkoming van de Overeenkomst en de uitvoering van de Opdracht, partijen over alle in het kader van de Opdracht voor hen relevante informatie beschikken die voor hen in redelijkheid van belang kan zijn voor het aangaan van de Overeenkomst.

Artikel 6: Zelfstandigheid en toetsing

De Opdracht wordt verondersteld nimmer door de door Verandervermogen ter beschikking gestelde Adviseur in dienstbetrekking met de Opdrachtgever (in de meest ruime betekenis beschouwd) te zijn uitgevoerd.

 1. Of de Adviseur die door Verandervermogen wordt ingeschakeld ten behoeve van het uitvoeren van de Opdracht deze verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep als bedoeld in artikel 2e Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, Stb 1999, 212 en artikel 8 Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655 zoals laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 26 februari 1997, Stb 1997, 100, kan blijken uit een door de Adviseur te overleggen verklaring opgesteld door de belastingdienst en door het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, of door deze partijen aan te wijzen derde.

Artikel 7: Uitvoering

 1. Verandervermogen neemt bij de uitvoering van de Opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. Opdrachten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting.
 2. Verandervermogen en de opdrachtgever bepalen in onderling overleg door welke persoon binnen de organisatie van Verandervermogen de Opdracht zal worden uitgevoerd.
 3. De bevoegdheid van de Opdrachtgever tot het geven van aanwijzingen met betrekking tot de Opdracht wordt begrensd door de in artikel 7:402 van het Burgerlijk Wetboek omschreven aanwijzingsbevoegdheid.
 4. Indien Verandervermogen door overmacht haar verplichtingen, voortkomend uit de Overeenkomst niet kan nakomen, wordt de betreffende verplichting van Verandervermogen voor de duur van de overmacht opgeschort. In een dergelijk geval zal Verandervermogen de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van Verandervermogen onafhankelijke, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waaronder nakoming van de betreffende verplichting van Verandervermogen tijdelijk of blijvend niet (meer) kan worden verlangd. Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen, heeft Verandervermogen het recht de Overeenkomst geheel of voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichting te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever. Ingeval van opschorting en/of ontbinding van (een gedeelte van) de overeenkomst heeft opdrachtgever jegens Verandervermogen geen aanspraak op enigerlei vergoeding dan wel anderszins.

Artikel 8: Tarieven en kosten van de opdracht

 1. Tenzij anders overeengekomen en dit in onze aanbieding of offerte is beschreven, bestaan de kosten van de opdracht uit enerzijds diensten, gebaseerd op het bestede aantal dagen en het overeengekomen tarief en anderzijds uit verschotten zoals reis- en verblijfkosten, welke – tenzij anders overeengekomen – niet zijn begrepen in de tarieven van Verandervermogen.
 2. Verandervermogen behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen indien de ontwikkeling van lonen en kosten daartoe aanleiding geeft. Van een tariefswijziging wordt de opdrachtgever een maand tevoren schriftelijk in kennis gesteld.
 3. Btw wordt afzonderlijk in rekening gebracht over alle door de opdrachtgever aan Verandervermogen verschuldigde bedragen.
 4. Wijzigingen van de vraagstelling, opdracht of overeenkomst door de opdrachtgever kunnen voor Verandervermogen aanleiding zijn tot wijziging van de in de aanbieding of offerte dan wel Opdracht genoemde tijdsduur en/of tarieven en andere kosten ten behoeve van de uitvoer van de opdracht.

Artikel 9: Vergoeding

 1. De Opdrachtgever is verplicht om periodiek aan Verandervermogen de Vergoeding voor de Opdracht te betalen.
 2. De verschuldigde vergoeding en verschotten worden achteraf per periode van twee (2) weken in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever dient de vergoeding binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Verandervermogen aan te wijzen bank- of girorekening te voldoen.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt de Opdrachtgever enkel vanwege dat verzuim een incasso kostenvergoeding verschuldigd van 10% van het niet tijdig betaalde bedrag, inclusief btw, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.
 5. Indien de Opdrachtgever zich niet kan verenigen met een factuur van Verandervermogen, dient de Opdrachtgever binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd bij Verandervermogen bezwaar te maken. Het indienen van bezwaar ontslaat de Opdrachtgever nimmer van haar betalingsverplichting.

Artikel 10: Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 10 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan na 10 werkdagen en binnen 1 kalendermaand is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Verandervermogen.
 5. Uitzondering op bovengenoemde voorwaarden is het gebruik van Insights Discovery profielen. De kosten van 1 of meerdere profielen dienen volledig te worden voldaan bij annulering na het verstrijken van de deadline voor het invullen van betreffende profielen door de deelnemer(s).
 6. Verzetten van training of aanverwante werkzaamheden geschiedt kosteloos tot uiterlijk 1 kalendermaand van tevoren. Hierna zijn de kosten verschuldigd zoals bij annulering.

Artikel 11: Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. De Overeenkomst kan door zowel de Opdrachtgever als Verandervermogen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden tegen het einde van een kalendermaand.
 3. Niettegenstaande het sub1 en 2 bepaalde zijn de Opdrachtgever en Verandervermogen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien de andere partij ernstig toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel wordt ontbonden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Verandervermogen voor schade geleden door de Opdrachtgever als gevolg van het toerekenbaar tekort schieten bij de uitvoering van de Opdracht is te allen tijde beperkt tot maximaal tweemaal de over de laatste kalendermaand verschuldigde vergoeding. In het geval dat tweemaal de over de laatste kalendermaand verschuldigde vergoeding groter is dan de totale opdrachtsom, wordt de schade beperkt tot de totale opdrachtsom. De Opdrachtgever is niet gerechtigd deze eventueel verschuldigde vergoeding voor schade te verrekenen met bedragen die de Opdrachtgever aan Verandervermogen is verschuldigd uit hoofde van de Overeenkomst.
 2. Verandervermogen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade door aantasting van de goede naam of imago.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Verandervermogen tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
 4. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door hulppersonen, die door Verandervermogen zijn ingeschakeld, is te allen tijde uitgesloten. Opdrachtgever zal Verandervermogen vrijwaren tegen aanspraken van derden voor schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met werkzaamheden van dergelijke hulppersonen.

Artikel 13: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Verandervermogen is niet gerechtigd de informatie die aan haar of aan door haar organisatie ingeschakelde Adviseur door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de door Verandervermogen ter beschikking gestelde Adviseur voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Verandervermogen zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde personen.

Artikel 14: Auteursrechten

De uit de werkzaamheden voortvloeiende auteursrechten blijven eigendom van Verandervermogen, behoudens voor zover – bij aanvaarding van de opdracht of nadien – anders is overeengekomen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst, alsmede de daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze Overeenkomst, zal worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht te Utrecht.