Professionaliseren met het einddoel voor ogen

Verandervermogen heeft voor de afdeling Accounting Operations, C1000, een Leiderschapsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. De afdeling stond inhoudelijk voor grote uitdagingen én wilde de kanteling van de organisatie doorvoeren in een nieuwe manier van werken; meer procesgericht. Dit is terug te vinden in het uitgangspunt voor het programma:  koppel het ontwikkelen van competenties en vaardigheden aan concrete resultaten in de praktijk; ‘Learning by doing’.  Hoe een individueel ‘Waagstuk’ bijdraagt aan het realiseren van de ambitie van de organisatie én de (persoonlijke) ontwikkeling van de leidinggevende de nieuwe manier van werken op gang brengt en borgt.

C1000 wil de beweging maken van Groothandel naar Retailer en daartoe hebben zij de organisatie gekanteld. De financiele afdeling heeft de kanteling vertaalt naar een collectieve ambitie om meer efficient, effectief en procesgericht te gaan werken. Om de beweging te versnellen is er een leiderschapsprogramma ontwikkelt met daarin de combinatie van (persoonlijke) ontwikkeling van vaardigheden en behalen van concrete resultaten in de praktijk die bijdragen aan het realiseren van de ambitie; de deelnemers brengen zo het geleerde direct in de praktijk.

Aanpak VeranderVermogen: Co-creatie

Het programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de lijn van de afdeling en VeranderVermogen. In deze samenwerking hebben we heldere verantwoordelijkheden afgesproken. VeranderVermogen is verantwoordelijk voor het vergroten van bewustzijn, ontwikkeling en confrontatie. De lijn is verantwoordelijk voor het ‘doen’; het sturen op de verandering.

Koppel (persoonlijke) ontwikkeling aan de dagelijkse praktijk

De samenwerking in het programma krijgt concreet vorm in de uitvoering van een ‘Waagstuk’. Iedere leidinggevende werd uitgenodigd om een concrete en ambitieuze bijdrage te formuleren aan de collectieve ambitie van de afdeling. Het leiderschapsprogramma is er op gericht de leidinggevende zodanig te faciliteren dat het Waagstuk realiteit wordt.

Action Learning vergroot lerend vermogen

In Action Learning groepen werden deelnemers ondersteund in de uitvoering van deze Waagstukken en uitgenodigd om het geleerde in de praktijk te brengen. Positieve effect van de inzet van Action Learning was dat hiermee de samenwerking verbeterde en het vermogen om elkaar constructief feedback te geven werd vergroot.

Resultaten

Behalve dat de deelnemers hun leiderschapsvaardigheden hebben verbreed en versterkt zijn er ook concrete resultaten behaald in de business. Het positieve effect van het programma was tevens dat er daadwerkelijk beweging in de invulling van posities kwam. Juist door bewustzijn op eigen kracht te vergroten en dit te koppelen aan de taak ontstaat er een verlangen deze combinatie te optimaliseren.

Inzet en bijdrage VeranderVermogen

Hadewig Dokter en Janneke van de Hoek hebben in samenwerking ieder vanuit hun eigen talent het programma vorm gegeven en uitgevoerd. In het ontwikkelprogramma hebben we samenwerking gezocht met Franklin Covey Instituut en dankbaar gebruik gemaakt van het trainingstalent van Bart van Zuilekom.

Reakties van de deelnemers:

“erg toepasbaar in de praktijk”,

“ik weet nu beter hoe ik moet omgaan met paradigma’s”,

“ik heb mezelf en mijn collega’s beter leren kennen”,

“ben me bewuster geworden van wat ontwikkelingen in mijn omgeving voor invloed hebben”,

“veel geleerd”

“nieuwe technieken (verrijken, intervisie) geleerd die ik in de praktijk kan toepassen”